[php snippet=31]

แนะนำผู้บริหาร

ผู้บริหาร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


นาง พรพรรณ ไวทยางกูร
Mrs. Pornpun Waitayangkoon

e-mail:pwait@ipstweb.com

โทร. 0-2392-4021 ต่อ 1301 หน้าห้อง 1336, 1337
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

 

นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม น.ส. จารุวรรณ แสงทอง
Mr. Narongsil Thooppanom Miss Jaruwan Sangtong
e-mail:ntoop@ipstweb.com e-mail:sangtong@ipstweb.com
โทร. 0-2392-4021 ต่อ 1415 หน้าห้อง 1326 โทร.0-2392-4021 ต่อ 1334 หน้าห้อง 1327
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

 

นาง กัญณัฏฐ์  สวัสดิ์สว่าง นางสาว สุพัตรา ผาติวิสันติ์
Mrs. Kanyanat Sawadsawang Miss Supattra Pativisan
e-mail:psuta@ipstweb.com e-mail:spati@ipstweb.com
โทร. 0-2392-4021 ต่อ 3202 โทร. 0-2392-4021 ต่อ 1201
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

นางจุรีกร ลรรพรัตน์ นาย อุปการ จีระพันธุ 
Mrs. Jureekorn Luparath  Mr. Ouppagarn Jeeraphanthu
e-mail:jlapp@ipstweb.com  e-mail:ojeer@ipstweb.com
โทร. 0-2392-4021 ต่อ 1313 โทร. 0-2392-4021 ต่อ 3501 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

 

นาย พรชัย อินทร์ฉาย นางสาว วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
Mr. Pornchai Inchai Miss Wanida Tanaprayothsak
e-mail: pinch@ipstweb.com e-mail: wtana@ipstweb.com
โทร. 0-2392-4021 ต่อ 2301 โทร. 0-2392-4021 ต่อ 1407
ตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

ปรับปรุงล่าสุด 24/11/2557