[php snippet=31]

เกี่ยวกับ สสวท.

ประวัติความเป็นมาipst1

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ โดยสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๒) ในสถานะสถาบันของรัฐ เป็นนิติบุคคลแต่ไม่เป็นส่วนราชการ
 

ในช่วงเริ่มแรกของการก่อตั้ง สสวท. ได้รับการอุดหนุนทางการเงินส่วนหนึ่งจากรัฐบาล และอีกส่วนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาการศึกษาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ทั้งด้านการเงิน ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ อุปกรณ์ การดูงาน และการศึกษาเพิ่มเติมของบุคลากร เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันสมัยรองรับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนั้นยังมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงมาช่วยพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ประกอบด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู ผู้สอนวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษานิเทศก์ ฯลฯ


ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐบาลซึ่งขณะนั้นมีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ปรับปรุงรูปแบบของกฎหมายที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นประกาศของคณะปฏิวัติ หรือประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ออกใช้บังคับในระหว่างที่มีการปกครองโดยมิใช่ระบอบประชาธิปไตยให้เป็นพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามวิธีการตรากฎหมายในระบบปกติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑ สสวท. จึงมิได้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจต่อไป ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ให้สถาบันเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

  • ๑. ริเริ่ม ดำเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
  • ๒. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ๓. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดทำแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ๔. ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา
  • ๕. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ๖. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตาม ๑. ถึง ๕.